terug naar overzicht

Nieuws januari 2015

09/01/2015

Erkenning natuurgebied Galgenberg creëert kansen voor de kleine ijsvogelvlinder


ZOLDER: Vlaams minister van leefmilieu, Joke Schauvliege, heeft net voor de Kerstperiode de uitbreiding van het natuurreservaat Galgenberg goedgekeurd. De Galgenberg is een groene oase gelegen in de noordoostelijke hoek van de gemeente Heusden-Zolder. Het gebiedje situeert zich tussen het voormalige mijnterrein en de wijk van de Lindeman. Met de erkenning is 12ha bijkomend erkend en dat brengt de teller op zo’n 25ha.

Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw verkrijgt hiermee de middelen om de beoogde natuurdoelen in het gebied na te streven. In de Galgenberg zijn dit heidebiotopen en de daarbij horende fauna en de bosrijke buffers langs de rand van het gebied. Vandaag herbergt het gebied al verschillende interessante soorten.

Kansen voor een bijzondere pad
Onder meer de zeldzame rugstreeppad plant er zich voort. “Deze paddensoort is herkenbaar aan een kenmerkende dwarslijn op de rug. Vandaar ook zijn naam,” zegt Heleentje De Brauwer, Communicatie medewerker van Limburgs Landschap vzw. “Het beheer van de aanwezige poelen staat dan ook volledig in het teken van deze Europees zeldzame soort. We beogen een centrale open vlakte waar heide, bremstruweel en schrale vegetaties kansen krijgen”, zegt Veerle Cielen, beheerplanner van Limburgs Landschap vzw.

Kansen voor vlinders
De aanwezige heivlinderpopulatie, ook een Vlaamse Rode Lijst soort, krijgt daarbij extra aandacht met gerichte maatregelen. Verder wil Limburgs Landschap vzw zich inzetten om grillige zogenaamde zoommantelvegetatie te bekomen. Dit betekent dat we de overgangen van de korte vegetatie op de centrale open vlakte naar het bos geleidelijk en op een grillige, gevarieerde manier willen laten verlopen. De interessante structuurvariatie die er ontstaat heeft positieve gevolgen op de voorkomende fauna zoals dagvlinders. We zetten hiermee de inspanningen verder om de adoptiesoort van de gemeente Heusden-Zolder, de kleine ijsvogelvlinder, terug te krijgen en deze prachtige soort een thuishaven te bieden. Al in 2011 werd een mantel-zoomvegetatie aangeplant met o.a. wilde kamperfoelie, waardplant van deze vlinder. Deze inspanningen kunnen we nu dankzij de bijkomende middelen verder zetten.

Over de gebiedsgrenzen heen
Dieren hebben geen grenzen. De natuur gaat verder dan natuurgebied Galgenberg alleen. Gelukkig sluit het gebied aan op de vlakbij gelegen voormalige mijnterril, die beheerd wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos. Maar ook het nabijgelegen bedrijvencentrum biedt kansen voor meer natuur. “Door een natuurlijke en ecologische inrichting van de bedrijventerreinen met streekgebonden planten zoals heide, brem, open plekjes met zandgrond, haal je de natuur dichterbij en versterk je de kansen voor heel wat zeldzame diersoorten. Een groen imago vindt men meer en meer belangrijk”, zegt Heleentje De Brauwer


MEER INFO
Veerle Cielen, beheerplanner Midden- en Zuid-Limburg, Veerle.cielen@limburgs-landschap.be, 011 53 02 50

 

 

stardekk ×