terug naar overzicht

Nieuws januari 2017

17/01/2017

Limburgs Landschap beschermt ’Zwarte Berg’

In december kocht Limburgs Landschap vzw de mijnterril “Zwarte Berg” in Opglabbeek. Het gebied is in totaal 70 ha groot. Het eerste aangekochte deel heeft een oppervlakte van 54 ha. “Het restant kunnen we vermoedelijk verwerven in de loop van 2017. Verder willen we het gebied ontwikkelen als natuurreservaat”. aldus Frans Verstraeten, directeur.

Natuur in ontwikkeling
De terril in Opglabbeek heeft met de bestemming ‘parkgebied’, een groene invulling gekregen op het gewestplan. Limburgs Landschap vzw wil het gebied in de toekomst ontwikkelen als natuurreservaat. Hiermee wordt volop de kaart getrokken van de ontwikkeling van de unieke fauna en de flora van het gebied. Hierdoor beschermt Limburgs Landschap vzw de inheemse natuur voor de toekomst.
Delen van het gebied waren vroeger in gebruik als grasland. Deze graslanden zullen verder ontwikkeld worden tot schrale open vegetaties met bijzondere soorten zoals boomleeuwerik, nachtzwaluw, rugstreeppad, kommavlinder en heivlinder. Andere zones zijn reeds spontaan verbost met onder andere berken en wintereiken. Hier kan de natuur spontaan zijn gang gaan… Tussen het aanliggende Luciebos en de terril is de aanleg van een nieuw bos voorzien met een oppervlakte van ongeveer 8 ha.

De omgeving van de terril was altijd ontoegankelijk voor het publiek, aangezien het om een privé-domein ging. Limburgs Landschap vzw zal nagaan of het gebied toch op bepaalde plaatsen opengesteld kan worden voor het publiek. De veiligheid van de bezoekers primeert echter... De terril is niet overal even stabiel. Daarnaast blijft het een uitdaging om het illegaal gebruik van het terrein tegen te gaan.

Ontdek zelf de ‘Zwarte Berg’
Ga samen met een gids op pad om de plaatselijke fauna en flora te verkennen.
Limburgs Landschap vzw organiseert vanaf april 2017 elke eerste zondag van de maand een begeleide wandeling op de ‘Zwarte Berg’. Afspraak om 9u aan de Mijnkathedraal Sint-Albertus, Torenlaan Zwartberg-Genk en om 9u15 aan de Toegangspoort Baarstraat. (Data wandelingen: zondag 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober)

Micro-klimaat
De zuidkant van de terril en de zuidhellingen kennen een zeer warm micro-klimaat. Deze zones worden in de toekomst verder geoptimaliseerd zodat het leefgebied van de aanwezige soorten vergroot. Zo kunnen de aanwezige populaties nog uitbreiden. Met een hoogte van ongeveer 160 meter boven de zeespiegel behalen ‘de nabije steenbergen’ van Waterschei en Zwartberg de titel van ‘hoogste terrils van de Limburgse Kempen’. Ze zijn de stille getuigen van het vroegere mijnverleden. De mijn in Zwartberg sloot in 1966, met als gevolg dat deze terril de langste spontane natuurontwikkeling heeft gekend. Terrils vormen hier bakens in het landschap.


Tot slot wil Limburgs Landschap vzw onderzoeken welke kenmerkende plantensoorten er voorkomen van brakke milieus zoals onder andere kweldergras en zilte schijnspurrie of planten gebonden aan kalkrijke gronden zoals: driedistel, kleine pimpernel, blaassilene, ruige anjer of geelhartje. Zo kunnen de nodige maatregelen genomen worden om deze soorten te beschermen.

stardekk ×