terug naar overzicht

Nieuws mei 2019

03/05/2019

Natura 2000 is er nog niet

Natura-2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden waar middelen worden voorzien om de achteruitgang van deze natuur te voorkomen. Het draait vooral rond het creëren van voldoende ruimte voor de natuur. Hierdoor hoopt men kwetsbare en belangrijke habitats met al zijn bewoners te redden van de verdwijning. Een ambitieus en nobel doel. Ook Limburgs Landschap vzw heeft een aantal gebieden die binnen dit netwerk liggen en dan ook extra aandacht krijgen.
Op de kaart van het INBO kan je eens kijken over welke gebieden het precies gaat.

Uit het 6-jarige verplichte rapport opgemaakt door het INBO blijkt dat sinds 2007 20 van de 44 onderzochte habitats er licht op vooruit gaan. Maar 5 gaan ook stevig achteruit.
Dit wil niet zeggen dat die 20 er prima bij liggen. Want slechts 3 habitats blijken een gunstig rapport te krijgen. Het gaat om bij eb en vloed droogvallende slikwadden en zandplaten (en dan zitten we denk ik in het Zwin), duindoornstruweel (daar ook in de buurt) en niet voor publiek opengestelde grotten.
Drie andere kregen de stempel "matig ongunstig". Het gaat om embryonale duinen, beken en rivieren met bepaalde waterplanten en voedselrijke slikoevers met bepaalde eenjarige planten.
Al de andere gebieden kregen een dikke onvoldoende. 
Dus niet echt een rapport om gelukkig van te worden.
Er zal dus een stevig tandje moeten bijgestoken worden willen we al deze habitats en gebieden voor de toekomst veilig stellen. Een stevige uitdaging voor de overheid en voor de beherende verenigingen zoals Limburgs Landschap. Die dan ook alle steun kunnen gebruiken om dit doel te bereiken.

Het bericht van INBO lezen?
stardekk ×