Wat

Limburgs Landschap vzw koopt elk jaar verspreid over Limburg zo’n 100 ha natuur aan. Deze natuur wordt aangepast beheerd. We beschermen niet enkel wat rest, maar herstellen ook wat verloren ging en ontwikkelen zelfs nieuwe natuur. Ondertussen beheren we al meer dan 40 natuurgebieden, samen zo’n 2630 ha natuur in Limburg. Deze gebieden stellen we graag open voor wandelaars en fietsers zodat iedereen er met volle teugen van kan genieten! Natuurlijk houden we rekening met de draagkracht van de natuur en zijn daardoor niet alle plekjes even toegankelijk. Per natuurgebied zie je wat kan en mag! Zo kunnen we ook in de toekomst blijven genieten van onze natuur!

Aankoop van terreinen

Limburgs Landschap vzw is erkend door de Vlaamse overheid als terreinbeherende natuurvereniging. Hierdoor krijgen we jaarlijks aankoopsubsidies voor meer natuur in Limburg. Die subsidies dekken helaas niet alle kosten. Daardoor zoekt Limburgs Landschap vzw alternatieve financiering om haar doelstellingen te kunnen blijven realiseren. Giften en de verkoop van hout dragen daartoe bij. Ook jouw steun is welkom!
In de Aankoopcomissie wordt de stand van zaken van de aankopen op de voet gevolgd door vrijwilligers en personeel. In ons tijdschrift brengen we jaarlijks verslag uit van de gebieden die nieuw aangekocht werden.

Beheer en monitoring

Voor een goed beheer van de reservaten is een beheerplan onontbeerlijk. Hierin staat o.a. ‘welke natuur er nu is’ en ‘waar we naartoe willen’. Op basis hiervan wordt bepaald welk beheer we op elk van de percelen gaan uitvoeren, bv. hooien, maaien, verbossen, … Een korte samenvatting van ‘het hoe en waarom van natuurbeheer’ vind je hier.
De beheerplannen worden gecontroleerd door de Vlaamse Overheid, meer bepaald het Agentschap voor Natuur en Bos. Op basis van deze goedgekeurde beheerplannen (via een erkenningsaanvraag als natuurreservaat) ontvangt Limburgs Landschap vzw beheersubsidies en kan men overgaan tot de werkzaamheden.
Met de beheersubsidies kan Limburgs Landschap vzw het reguliere beheer uitvoeren in haar gebieden. We richten ons daarbij vooral op zeldzame biotopen, zoals vennen en natte heiden, moerassen, schrale graslanden en heiden, natte of oude bossen.
Voor het regulier beheer kan de vereniging terugvallen op haar professionele buitenploegen, vrijwilligers en medegebruikers en grote grazers. Regelmatig contacteren ook bedrijven of organisaties ons om bijvoorbeeld als teambuilding hun steentje bij te dragen!

Eenmaal het beheerplan van een natuurgebied is goedgekeurd of erkend, kan er nagedacht worden aan de éénmalige inrichting van een gebied. Maar liefst 10 gebieden kregen in de periode 2005-2008 een face-lift via éénmalige inrichting.
Na het beheer, kan je nog niet gaan luieren. Dan is het immers van belang dat je nagaat of het uitgevoerde beheer wel de gewenste resultaten oplevert. Dat nagaan, heet ‘monitoring’. Hiervoor zijn waarnemingen van fauna en flora zeer belangrijk. Iets waargenomen in onze gebieden? Voer dan je waarneming in via waarnemingen.be
stardekk ×